Váš košík je prázdnýtrhuhlářství,dřevo,skříně,poličky,kuchyňské linkyZobrazit košík
Uživatel: Heslo:
Ještě nemáte svůj účet? Registrace zdarma!
úvod | společnost | kontakt | obchodní podmínky
Naše zboží
Informace

+420 606 072 586


>> UVÁDĚNÉ CENY JSOU KONEČNÉ <<

>> V případě specifických přání (druh dřeva, dezén skla, povrchová úprava, rozměry, atd.) nás, prosím, KONTAKTUJTE <<

TOPlist
Odběr novinek
Pro odběr informací zadejte svůj e-mail:

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy Truhlářství Stegbauer

 

Vyhlášené dne 1. 7. 2009 společností Truhlářství Stegbauer.

 

Truhlářství Stegbauer

Dubné 41

373 84 Dubné

IČ: 67138136

Mob.: +420 728 437 883

E-mail: truhlarstvi.stegbauer@seznam.cz

 

dále jen „prodávající“.

 

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb a vztahují se na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitel, zákazník, meziodběratel).

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká odesláním závazné objednávky elektronickým formulářem nebo telefonickým uskutečněním objednávky prostřednictvím výše uvedeného tel. čísla. Vznikem kupní smlouvy vyjadřuje kupující zároveň souhlas s těmito VOP.

 

II. Prodávající

je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

III. Kupující

Spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Zákazník - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. (Občanským zákoníkem) jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího se zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodním zákoníkem) v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena VOP.

 

IV. Bezpečnost a ochrana informací

Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnosti apod. Používáním internetového obchodu prodávajícího, kupující souhlasí se shromaždováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.

 

V. Způsob objednávání

Objednání zboží se prioritně provádí prostřednictvím internetových stránek prodávajícího: www.truhlarstvi.azeshop.cz

 

Pokud budete potřebovat poradit s vyplněním objednávky, výběrem vhodného zboží a příslušenství nebo konzultovat technické podrobnosti, kontaktujte nás, prosím.

Po doručení a zaevidování objednávky naším pracovníkem (nejpozději následující pracovní den), bude kupujícímu zasláno e-mailem potvrzení objednávky. Následně v závislosti na zvolené variantě dodání, bude zboží, buď zasláno na adresu uvedenou v objednávce, nebo bude kupujícího kontaktovat náš pracovník, který dohodne termín a podrobnosti montáže.

 

»         datum a čas objednávky

»         kontaktní informace (jméno, telefon)

»         fakturační údaje (firma, sídlo, IČ)

»          jednoznačné určení předmětu plnění, jeho množství a cenu

»         místo a způsob dodání (adresa dodání)

 

VI. Cena, placení a fakturace

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvenou kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní, telefonické nebo faxové objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Platba za zboží je v hotovosti při jeho předání nebo dobírkou. Podkladem pro platbu je daňový doklad nebo obchodní faktura vystavená prodávajícím, která je dodána kupujícímu spolu se zbožím.

V případě dohody mezi prodávajícím a kupujícím je možno zboží odebrat na fakturu se splatností 10 dní od data jejího vystavení.

Platbu kupní ceny, včetně vedlejších plateb není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat, zúčtovat se svými nároky vůči prodávajícímu, bez jeho výslovného písemného souhlasu. V případě prodlení kupujícího placením kupní ceny za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvního úroku z prodlení nezaniká prodávajícímu nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou kupní ceny nebo vedlejších plateb.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny v plném rozsahu. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně včetně DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Do doby provedení úplné a bezpodmínečné platby prodávajícímu, bere kupující na vědomí, že zboží musí být jednoznačně identifikovatelné a nese odpovědnost za všechny ztráty a poškození, částečné nebo úplné, které vzniknou na zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané nebo připravené objednávky a smlouvy, pokud kupující neplní řádně své platební povinnosti.

Při objednávce nad tři kusy produktů bude vystavena zálohová faktura na 50% z celkové ceny zboží.

 

VII. Dodání zboží - termín dodání

Dodání zboží probíhá na základě uvedených informací v objednávce. Možnosti dodání:

»             Doručení Českou poštou na dobírku (služba Obchodní nebo Profi balík). Expedice zboží probíhá obvykle následující pracovní den, nejpozději však 2. pracovní den od přijetí objednávky. Jestliže nebudete zastiženi, obdržíte lístek o uložení zásilky na poště. (Lístek o uložení zásilky se může snadno ztratit nebo přehlédnout mezi reklamními letáky, proto se včas informujte na Vaší poště, jestli nemají balík na Vaše jméno.)

»             Doručení spediční firmou na paletě v případě, že se jedná o křehké zboží. Zboží je doručeno během 24 hodin od podání. Řidič Vás bude předem kontaktovat ohledně času vykládky.

»             Doručení zboží prodávajícím na udanou adresu včetně instalace. Termín dodání a instalace je dohodnut individuálně telefonicky případně emailem.

 

Po případné další dohodě je možno zboží:

»             Odebrat osobně v místě sídla firmy (po předchozí telefonické dohodě) - zdarma.

 

Pokud není objednané zboží dočasně skladem, lze termín dodání posunout, ale pouze se souhlasem kupujícího. Nedodržení termínu expedice, dává kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky.

 

Nepřevezme-li kupující zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 

Upozornění:

I přes to, že veškeré námi expedované zboží předáváme doručovateli v bezvadném stavu, může někdy dojít k poškození odeslaných balíků prostřednictvím České pošty. Proto Vás žádáme, o prověření došlých zásilek, zejména pak, zda nedošlo k mechanickému poškození obalu, ještě před jejich převzetím a zaplacením doručovateli. Česká pošta je od okamžiku převzetí zásilky od odesílatele plně zodpovědná za její bezpečné doručení. V případě zjištění nedostatku nebo poškození po otevření zásilky je třeba neprodleně kontaktovat výhradně Českou poštu dle Poštovních podmínek základní poštovní služby. Předejdete tak zbytečným problémům s řešením reklamací. V případě, že zákazník Českou poštu nekontaktuje v souladu s podmínkami, uvedenými v Podmínkách základních poštovních služeb, nebudeme moci brát na jakékoliv reklamace ohledně poškození obsahu zásilky zřetel.

Okamžikem dodání je kupující zcela a výhradně odpovědný za způsob použití, skladování a další manipulaci se zbožím.

 

VIII. Záruční podmínky a reklamace

Záruční podmínky a reklamace se řídí samostatným reklamačním řádem. 

 

IX. Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

Byla-li objednávka - smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel však nemůže odstoupit podle odstavce 6 od smluv na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena.

Odešlete dopis (nejlépe emailem) na truhlarstvi.stegbauer@seznam.cz s textem: „Chci jednostranně odstoupit od objednávky - smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)“.

Zboží doručte zpět na sídlo prodávajícího.

Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit.

Peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 7. 2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost Truhlářství Stegbauer, vyhrazuje právo VOP měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem předem.

Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný
Pokladna
 
Doporučujeme